สสก.5 จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ครั้งที่ 2/2561
ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 27 มิย 61 ผอ.สสก.5 สข
มอบหมายให้นายมานพ แก้วอัมพร ผอ กยศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ครั้งที่ 2/2561 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัด พร้อมกับมีการมอบโล่และเงินรางวัลแก่วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2561โดยมีนายสมคิด รัตนวงศ์ กษจ.พัทลุง กล่าวให้การต้อนรับ และช่วงบ่ายได้ไปศึกษาดูงาน ณศูนย์เรียนรู้นาโปแก และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรง ใน อ.ควนขนุน