ชุมพร คว้ารางวัลวสช.ดีเด่นเขต 8 ภาคใต้ตอนบน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดศูนย์เรียนรู้การเกษตรท่ามะพลา อ.หลังสวน ชูโมเดลท่ามะพลา ต้นแบบการประมูลไม้ผลคุณภาพ แก้ปัญหาราคาผลไม้ในชุมชน จนคว้ารางวัลชนะเลิศระดับเขต ปี 2561และเป็นตัวแทนในการประกวดระดับประเทศต่อไป
นายธาร นวลนึก เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำหน้าที่ผุ้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ดำเนินการการประกวดวิสาหกิจชุมชนเพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดี เป็นต้นแบบอย่างในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานภาคีต่างๆ เป็นกรรมการคัดเลือก ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน และ 2-4 พฤษภาคม 2561 ผลการประกวด ดังนี้

ลำดับที่ 1 รางวัลชนะเลิศ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดศูนย์เรียนรู้การเกษตรท่ามะพลา
2 หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ลำดับที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลมะรุ่ย
19/3 หมู่ที่ 4 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
ลำดับที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคนสร้างสุขวังมโนห์รา
168/2 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช