"รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่..) พ.ศ....
"รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่..) พ.ศ....
"รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่..) พ.ศ....
http://www.sceb.doae.go.th/Documents/SKC/Report210361.pdf