สสก.5 จัดประชุมคณะกรรมการประสานงิานวิสาหกิจชุมชน
สสก.5 จัดประชุมคณะกรรมการประสานงิานวิสาหกิจชุมชน
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา โดยกลุ่มพัฒนาบุคลากรได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ครั้งที่1/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา โดยมีนายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 20 คน ได้แก่ ผู้อำนวยการกลุ่มของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการกลุ่มของศูนย์ปฏิบัติการฯ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ผลที่ได้จากการประชุม คือ แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง