เขต 8 ประชุมคณะกรรมการประสานงานฯ ครั้งที่ 1/61
เขต 8 จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานระดับเขต ครั้งที่ 1/61 วันที่ 18 ธันวาคม 2560
นายธาร นวลนึก เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำหน้าที่ผุ้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่าเพื่อให้การขับเคลื่อนงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนมีประสิทธิภาพเห็นผลเป็นรูปธรรม
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงกำหนดจัดประชุม คณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามความก้าวหน้า ในการสนับสนุนงานวิสาหกิจชุมชน และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนสู่ความเข้มแข็งต่อไป