การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนประจำปี 2561
การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนประจำปี 2561
การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ปี 2561
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตรที่ กษ 1023/ว 1643 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
รายละเอียดสามารถ Download ได้ที่ http://www.sceb.doae.go.th/ext61.html