สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท จัดการประชุมคณะทำงานประสานงานวิสาหกิจชุมชนเขตที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประสานงานวิสาหกิจชุมชนเขตที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประสานงานวิสาหกิจชุมชนเขตที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เพื่อ ประสาน กำกับดูแลการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายในพื้นที่ ให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรค และหาแนวทางร่วมกันในการสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของเขต จังหวัด อำเภอพร้อมทั้งวางแผน จัดระบบการดำเนิน(เตรียมความพร้อม)การคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมอบบรรจุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า OTOP เกษตรแปรรูปสู่สากล แก่ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนที่ร่วมโครงการในวันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท