รางวัลเชิดชูเกียรติวิสาหกิจชุมชนดีเด่น
วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี2559
นายสมนึก เหมมณี เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำหน้าที่ผุ้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดี เป็นต้นแบบอย่างในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ โดยวิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านศรีทอง ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี เป็นตัวแทนของสสก.8 สฎ เข้าคัดเลือกในระดับประเทศ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
คณะกรรมการฯได้ประกาศผลแล้ว ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไก่ต้อย ตำบลหาดล้า
อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม ตำบลน้ำอ้อม
อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
ส่วนอีก 6 วิสาหกิจ ได้รับรางวัลชมเชย รวมทั้งวิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านศรีทอง ด้วย และทางกรมส่งเสริมการเกาตรได้มอบรางวัลแก่วิสาหกิจชุมชนทั้ง 9 แห่ง แล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ในงานเครือข่ายและนวัตกรรมสินค้าวิสาหกิจชุมชน ณ ลานกิจกรรมเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี จึงขอแสดงความยินดีกับวิสาหกิจชุมชนต้นแบบทั้ง 9 แห่ง และจะเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานของวิสาหกิจชุมชนอื่นๆ และผู้สนใจต่อไป