ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับเขต เพื่อปรึกษาหารือ และหาแนวทางร่วมกัน ในการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเขตที่ 1 และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท