เข้มข้นประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น เขต 2
นางสุกัญญา อธิปอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ จังหวัดราชบุรี พร้อมคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับเขต ตรวจเยี่ยการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศต่อไป
ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป นางสุกัญญา อธิปอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ จังหวัดราชบุรี ประธานคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับเขต พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานภาคี ๕ หน่วยงาน ตรวจเยี่ยมกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนดีเด่นของแต่ละจังหวัด เพื่อคัดเลือกเป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีแนวโน้วในการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นตัวอย่างหรือต้นแบบแก่วิสาหกิจชุมชนอื่นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อประสิทธิภาพการประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความมั่นคง
จากการดำเนินการไปแล้ว ๗ จังหวัด ได้แก่ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี นครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และกาญจนบุรี วิสาหกิจแต่ละแห่งมีแนวทางหรือวิธีการบริหารจัดการแตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้คณะกรรมการจะพิจารณาวิสาหกิจชุมชนที่เข้าหลักเกณฑ์การประกวดมากที่สุด และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เป็นสำคัญ เมื่อดำเนินการครบทั้ง ๘ จังหวัดแล้วจะประกาศผลให้ทราบต่อไปคาดว่าไม่เกิน วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ คงทราบผลการประกวดประจำปีนี้