รายการข่าว

ค้นพบทั้งหมด 7 รายการ

รูปภาพ รายละเอียด
เขต 8 ประชุมคณะกรรมการประสานงานฯ ครั้งที่ 1/61
นายธาร นวลนึก เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำหน้าที่ผุ้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่าเพื่อให้การขับเคลื่อนงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนมีประสิทธิภาพเห็นผลเป็นรูปธรรม สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงกำหนดจัดประชุม คณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามความก้าวหน้า ในการสนับสนุนงานวิสาหกิจชุมชน และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนสู่ความเข้มแข็งต่อไป

การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนประจำปี 2561
การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ปี 2561 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตรที่ กษ 1023/ว 1643 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดสามารถ Download ได้ที่ http://www.sceb.doae.go.th/ext61.html

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท จัดการประชุมคณะทำงานประสานงานวิสาหกิจชุมชนเขตที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประสานงานวิสาหกิจชุมชนเขตที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เพื่อ ประสาน กำกับดูแลการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายในพื้นที่ ให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรค และหาแนวทางร่วมกันในการสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของเขต จังหวัด อำเภอพร้อมทั้งวางแผน จัดระบบการดำเนิน(เตรียมความพร้อม)การคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมอบบรรจุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า OTOP เกษตรแปรรูปสู่สากล แก่ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนที่ร่วมโครงการในวันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท

การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/2556
วันที่ 27 สิงหาคม 2556 นี้ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/2556 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง อ. เมือง จ. ระยอง เพื่อติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของ 9 จังหวัดในภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2556

เข้มข้นประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น เขต 2
ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป นางสุกัญญา อธิปอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ จังหวัดราชบุรี ประธานคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับเขต พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานภาคี ๕ หน่วยงาน ตรวจเยี่ยมกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนดีเด่นของแต่ละจังหวัด เพื่อคัดเลือกเป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีแนวโน้วในการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นตัวอย่างหรือต้นแบบแก่วิสาหกิจชุมชนอื่นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อประสิทธิภาพการประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความมั่นคง จากการดำเนินการไปแล้ว ๗ จังหวัด ได้แก่ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี นครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และกาญจนบุรี วิสาหกิจแต่ละแห่งมีแนวทางหรือวิธีการบริหารจัดการแตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้คณะกรรมการจะพิจารณาวิสาหกิจชุมชนที่เข้าหลักเกณฑ์การประกวดมากที่สุด และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เป็นสำคัญ เมื่อดำเนินการครบทั้ง ๘ จังหวัดแล้วจะประกาศผลให้ทราบต่อไปคาดว่าไม่เกิน วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ คงทราบผลการประกวดประจำปีนี้

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 1,684,990 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย