รายการข่าว

ค้นพบทั้งหมด 7 รายการ

รูปภาพ รายละเอียด
ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2561
ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2561 สามารถดาวโหลดได้ที่ http://www.sceb.doae.go.th/Documents/SSV/bestcontent61.pdf

สสก.5 จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 27 มิย 61 ผอ.สสก.5 สข มอบหมายให้นายมานพ แก้วอัมพร ผอ กยศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ครั้งที่ 2/2561 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัด พร้อมกับมีการมอบโล่และเงินรางวัลแก่วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2561โดยมีนายสมคิด รัตนวงศ์ กษจ.พัทลุง กล่าวให้การต้อนรับ และช่วงบ่ายได้ไปศึกษาดูงาน ณศูนย์เรียนรู้นาโปแก และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรง ใน อ.ควนขนุน

ชุมพร คว้ารางวัลวสช.ดีเด่นเขต 8 ภาคใต้ตอนบน
นายธาร นวลนึก เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำหน้าที่ผุ้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ดำเนินการการประกวดวิสาหกิจชุมชนเพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดี เป็นต้นแบบอย่างในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานภาคีต่างๆ เป็นกรรมการคัดเลือก ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน และ 2-4 พฤษภาคม 2561 ผลการประกวด ดังนี้ ลำดับที่ 1 รางวัลชนะเลิศ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดศูนย์เรียนรู้การเกษตรท่ามะพลา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ลำดับที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลมะรุ่ย 19/3 หมู่ที่ 4 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ลำดับที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคนสร้างสุขวังมโนห์รา 168/2 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์มโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ร่วม(MOU) ส่งผักผลไม้ปลอดภัยเข้าโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรวันละ 1,000 กิโลกรัม
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายไพศาล สังข์มงคล ผอ.สสก.1ชัยนาท ร่วมพิธีลงนามบันทึกความตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี โดยมีวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์มโนรมย์(นายราชันย์ จันทร)ประธานวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ผลิตและจัดส่งผักและผลไม้ปลอดภัยตามมาตราฐานเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ รวมจำนวน 51 ชนิดประมาณวันละประมาณ1,000 กิโลกรัม ตามเมนูอาหารที่ทางโรงพยาบาลกำหนดลวงหน้าไว้ก่อน 2 เดือน

การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/2556
วันที่ 27 สิงหาคม 2556 นี้ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/2556 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง อ. เมือง จ. ระยอง เพื่อติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของ 9 จังหวัดในภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2556

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 1,981,962 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย