รายการข่าว

ค้นพบทั้งหมด 7 รายการ

รูปภาพ รายละเอียด
เขต 8 กับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
นายธาร นวลนึก เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ได้คัดเลือกและตัดสินให้วสช.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการศึกษาและผู้สูงอายุ ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ เป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2560 และเป็นตัวแทนในการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี2560 ซึ่งคณะกรรมการได้มาตรวจเยี่ยม เก็บข้อมูลเมื่อ 21 มิถุนายน 2560 นั้น ประธานคณะอนุกรรมการสร้างเสริมความเข้าใจวิสาหกิจชุมชน ได้ประกาศผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2560 โดยมีตัวแทนวิสาหกิจชุมชนเข้าประกวดจาก 9 เขต ปรากฎว่า วสช.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการศึกษาและผู้สูงอายุ ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และได้เข้ารับรางวัลแล้วเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานมอบรางวัล ส่วนรางวัลชนะเลิศเป็นของ วสช.ท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว ต.น้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นของ วสช.ผ้าทอนาหมื่ศรี ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง ซึ่งวสช.ดีเด่นในแต่ละพื้นที่จะเป็นวิสาหกิจชุมชนต้นแบบแก่วิสาหกิจชุมชนอื่นในการบริหารจัดการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาที่ยั่งยืนสู่ความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด ผอ.ธาร นวลนึก กล่าวทิ้งท้าย

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และการต่อทะเบียน ของวิสาหกิจชุมชน
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และการต่อทะเบียน ของวิสาหกิจชุมชน ฉบับใหม่ ประกาศในราชกิจจานุเษกษาแล้ว เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2560 สามารถDownload ได้ที่ http://www.sceb.doae.go.th/Documents/STC/prakedCE60.PDF

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท จัดการประชุมคณะทำงานประสานงานวิสาหกิจชุมชนเขตที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประสานงานวิสาหกิจชุมชนเขตที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เพื่อ ประสาน กำกับดูแลการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายในพื้นที่ ให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรค และหาแนวทางร่วมกันในการสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของเขต จังหวัด อำเภอพร้อมทั้งวางแผน จัดระบบการดำเนิน(เตรียมความพร้อม)การคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมอบบรรจุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า OTOP เกษตรแปรรูปสู่สากล แก่ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนที่ร่วมโครงการในวันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท

การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/2556
วันที่ 27 สิงหาคม 2556 นี้ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/2556 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง อ. เมือง จ. ระยอง เพื่อติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของ 9 จังหวัดในภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2556

เข้มข้นประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น เขต 2
ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป นางสุกัญญา อธิปอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ จังหวัดราชบุรี ประธานคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับเขต พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานภาคี ๕ หน่วยงาน ตรวจเยี่ยมกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนดีเด่นของแต่ละจังหวัด เพื่อคัดเลือกเป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีแนวโน้วในการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นตัวอย่างหรือต้นแบบแก่วิสาหกิจชุมชนอื่นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อประสิทธิภาพการประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความมั่นคง จากการดำเนินการไปแล้ว ๗ จังหวัด ได้แก่ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี นครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และกาญจนบุรี วิสาหกิจแต่ละแห่งมีแนวทางหรือวิธีการบริหารจัดการแตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้คณะกรรมการจะพิจารณาวิสาหกิจชุมชนที่เข้าหลักเกณฑ์การประกวดมากที่สุด และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เป็นสำคัญ เมื่อดำเนินการครบทั้ง ๘ จังหวัดแล้วจะประกาศผลให้ทราบต่อไปคาดว่าไม่เกิน วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ คงทราบผลการประกวดประจำปีนี้

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 1,649,627 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย