รายการข่าว

ค้นพบทั้งหมด 7 รายการ

รูปภาพ รายละเอียด
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 2/2560 โดยมีนายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยคณะกรรมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ http://www.doae.go.th/doae/gallery_detail.php?Id=174

รางวัลเชิดชูเกียรติวิสาหกิจชุมชนดีเด่น
นายสมนึก เหมมณี เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำหน้าที่ผุ้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดี เป็นต้นแบบอย่างในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ โดยวิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านศรีทอง ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี เป็นตัวแทนของสสก.8 สฎ เข้าคัดเลือกในระดับประเทศ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการฯได้ประกาศผลแล้ว ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไก่ต้อย ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ส่วนอีก 6 วิสาหกิจ ได้รับรางวัลชมเชย รวมทั้งวิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านศรีทอง ด้วย และทางกรมส่งเสริมการเกาตรได้มอบรางวัลแก่วิสาหกิจชุมชนทั้ง 9 แห่ง แล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ในงานเครือข่ายและนวัตกรรมสินค้าวิสาหกิจชุมชน ณ ลานกิจกรรมเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี จึงขอแสดงความยินดีกับวิสาหกิจชุมชนต้นแบบทั้ง 9 แห่ง และจะเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานของวิสาหกิจชุมชนอื่นๆ และผู้สนใจต่อไป

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับเขต เพื่อปรึกษาหารือ และหาแนวทางร่วมกัน ในการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเขตที่ 1 และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท

การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/2556
วันที่ 27 สิงหาคม 2556 นี้ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/2556 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง อ. เมือง จ. ระยอง เพื่อติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของ 9 จังหวัดในภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2556

เข้มข้นประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น เขต 2
ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป นางสุกัญญา อธิปอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ จังหวัดราชบุรี ประธานคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับเขต พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานภาคี ๕ หน่วยงาน ตรวจเยี่ยมกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนดีเด่นของแต่ละจังหวัด เพื่อคัดเลือกเป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีแนวโน้วในการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นตัวอย่างหรือต้นแบบแก่วิสาหกิจชุมชนอื่นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อประสิทธิภาพการประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความมั่นคง จากการดำเนินการไปแล้ว ๗ จังหวัด ได้แก่ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี นครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และกาญจนบุรี วิสาหกิจแต่ละแห่งมีแนวทางหรือวิธีการบริหารจัดการแตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้คณะกรรมการจะพิจารณาวิสาหกิจชุมชนที่เข้าหลักเกณฑ์การประกวดมากที่สุด และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เป็นสำคัญ เมื่อดำเนินการครบทั้ง ๘ จังหวัดแล้วจะประกาศผลให้ทราบต่อไปคาดว่าไม่เกิน วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ คงทราบผลการประกวดประจำปีนี้

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 1,576,057 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย