รายการข่าว

ค้นพบทั้งหมด 7 รายการ

รูปภาพ รายละเอียด
สสก.1 ชัยนาท รวมพลังขับเคลือนงานวิสาหกิจชุมชน ปี 2563
วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.นายชูชีพ นาคสำฤทธิ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต 1 ปี 2563 ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นเวทีในการประสาน กำกับ ดูแลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายในพื้นที่ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และเพื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย สามารถขับเคลื่อนงานให้บรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท โดยมีคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขตที่ 1 เจ้าหน้าที่จากกองวิสาหกิจชุมชน และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สังเกตการณ์ จำนวน 30 คน

การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ปี 2563
การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ปี 2563 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตรที่ กษ 1023/ว 1460 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 สามารถdownloadได้ที่ http://www.sceb.doae.go.th/ext63.html

สสก.5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
วันที่ 9-10 ธันวาคม 2562 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน ณ หนานมดแดงรีสอร์ท อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

สสก.8 สุราษฎร์ธานี จัดประชุมนัดแรกปี 2562 หน่วยงานภาคีพรึ่บ
นายธาร นวลนึก เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่าเพื่อให้การขับเคลื่อนงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนมีประสิทธิภาพเห็นผลเป็นรูปธรรม และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน ของคณะกรรมการประสานงานระดับเขต กับหน่วยงานภาคี สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมมาร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามความก้าวหน้า ในการสนับสนุนงานวิสาหกิจชุมชน และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนสู่ความเข้มแข็งต่อไป นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาคี 4 หน่วยงานได้แก่ ฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนบน ธกส. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 ร่วประชุมให้ข้อมูลการดำเนินงาน การสนับสนุนกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชน เพื่อนำไปถ่ายทอด และสนับสนุนกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนได้

การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/2556
วันที่ 27 สิงหาคม 2556 นี้ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/2556 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง อ. เมือง จ. ระยอง เพื่อติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของ 9 จังหวัดในภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 25561 2 >>


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,451,876 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย