รายการข่าว

ค้นพบทั้งหมด 7 รายการ

รูปภาพ รายละเอียด
"รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่..) พ.ศ....
"รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่..) พ.ศ.... http://www.sceb.doae.go.th/Documents/SKC/Report210361.pdf

เขต 1 ประชุมทีมงานประชาสัมพันธ์การแถลงข่าว งานวิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018 แก่ผู้สื่อข่าวในพื้นที่
วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. นายไพศาล สังข์มงคล ผู้อำนวยการ สสก.1 จังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นายชูชีพ นาคสำฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร ประธานคณะทำงานประชาสำพันธ์ สสก.1 จ.ชัยนาท ประชุมคณะเตรียมความพร้อมการแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ งานวิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018 แก่สื่อมวลชนในพื้นที่ภาคกลาง โดย สสก.1 จ.ชัยนาท กำหนดจัดการประชาสัมพันธ์ การจัดงาน“วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางปะทุน อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เวลา 14.00 น. โดยมอบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนจังหวัด แจ้งสื่อมวลชนในพื้นที่ และนำผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมในงานวิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018 ไปร่วมจัดแสดงเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและกิจกรรม...

กระหึ่ม!ศูนย์สิริกิติ์กับวิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018
นายธาร นวลนึก เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดจัดงาน วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018 วันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของหน่วยงานต่างๆ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนให้มากขึ้น สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดได้คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนจนวน 25 วิสาหกิจชุมชนร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในหมวดสินค้าแปรรูปและผลผลิตสด หมวดหัตถกรรมและศิลปประดิษฐ์ หมวดผ้าและเครื่องแต่งกาย หมวดเครื่องอุปโภคและสมุนไพร ซึ่งวิสาหกิจชุมชนแต่ละแห่งที่ได้รับการคัดเลือกเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้าได้มาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวชมนิทรรศการและอุดหนุนสินค้าในราคาเท่ากับแหล่งผลิต เพื่อร่วมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนาชุมชนให้มีความยั่งยืนต่อไป....

สสก.5 จัดประชุมคณะกรรมการประสานงิานวิสาหกิจชุมชน
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา โดยกลุ่มพัฒนาบุคลากรได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ครั้งที่1/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา โดยมีนายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 20 คน ได้แก่ ผู้อำนวยการกลุ่มของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการกลุ่มของศูนย์ปฏิบัติการฯ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ผลที่ได้จากการประชุม คือ แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/2556
วันที่ 27 สิงหาคม 2556 นี้ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/2556 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง อ. เมือง จ. ระยอง เพื่อติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของ 9 จังหวัดในภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 25561 2 >>


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 1,808,307 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย