รายการข่าว

ค้นพบทั้งหมด 7 รายการ

รูปภาพ รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และการต่อทะเบียน ของวิสาหกิจชุมชน
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และการต่อทะเบียน ของวิสาหกิจชุมชน ฉบับใหม่ ประกาศในราชกิจจานุเษกษาแล้ว เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2560 สามารถDownload ได้ที่ http://www.sceb.doae.go.th/Documents/STC/prakedCE60.PDF

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท จัดการประชุมคณะทำงานประสานงานวิสาหกิจชุมชนเขตที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประสานงานวิสาหกิจชุมชนเขตที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เพื่อ ประสาน กำกับดูแลการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายในพื้นที่ ให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรค และหาแนวทางร่วมกันในการสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของเขต จังหวัด อำเภอพร้อมทั้งวางแผน จัดระบบการดำเนิน(เตรียมความพร้อม)การคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมอบบรรจุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า OTOP เกษตรแปรรูปสู่สากล แก่ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนที่ร่วมโครงการในวันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท

รางวัลเชิดชูเกียรติวิสาหกิจชุมชนดีเด่น
นายสมนึก เหมมณี เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำหน้าที่ผุ้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดี เป็นต้นแบบอย่างในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ โดยวิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านศรีทอง ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี เป็นตัวแทนของสสก.8 สฎ เข้าคัดเลือกในระดับประเทศ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการฯได้ประกาศผลแล้ว ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไก่ต้อย ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ส่วนอีก 6 วิสาหกิจ ได้รับรางวัลชมเชย รวมทั้งวิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านศรีทอง ด้วย และทางกรมส่งเสริมการเกาตรได้มอบรางวัลแก่วิสาหกิจชุมชนทั้ง 9 แห่ง แล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ในงานเครือข่ายและนวัตกรรมสินค้าวิสาหกิจชุมชน ณ ลานกิจกรรมเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี จึงขอแสดงความยินดีกับวิสาหกิจชุมชนต้นแบบทั้ง 9 แห่ง และจะเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานของวิสาหกิจชุมชนอื่นๆ และผู้สนใจต่อไป

การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/2556
วันที่ 27 สิงหาคม 2556 นี้ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/2556 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง อ. เมือง จ. ระยอง เพื่อติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของ 9 จังหวัดในภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2556

เข้มข้นประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น เขต 2
ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป นางสุกัญญา อธิปอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ จังหวัดราชบุรี ประธานคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับเขต พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานภาคี ๕ หน่วยงาน ตรวจเยี่ยมกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนดีเด่นของแต่ละจังหวัด เพื่อคัดเลือกเป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีแนวโน้วในการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นตัวอย่างหรือต้นแบบแก่วิสาหกิจชุมชนอื่นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อประสิทธิภาพการประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความมั่นคง จากการดำเนินการไปแล้ว ๗ จังหวัด ได้แก่ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี นครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และกาญจนบุรี วิสาหกิจแต่ละแห่งมีแนวทางหรือวิธีการบริหารจัดการแตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้คณะกรรมการจะพิจารณาวิสาหกิจชุมชนที่เข้าหลักเกณฑ์การประกวดมากที่สุด และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เป็นสำคัญ เมื่อดำเนินการครบทั้ง ๘ จังหวัดแล้วจะประกาศผลให้ทราบต่อไปคาดว่าไม่เกิน วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ คงทราบผลการประกวดประจำปีนี้1 2 >>


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 1,610,788 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย