รายการข่าว

ค้นพบทั้งหมด 7 รายการ

รูปภาพ รายละเอียด
ชุมพร คว้ารางวัลวสช.ดีเด่นเขต 8 ภาคใต้ตอนบน
นายธาร นวลนึก เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำหน้าที่ผุ้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ดำเนินการการประกวดวิสาหกิจชุมชนเพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดี เป็นต้นแบบอย่างในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานภาคีต่างๆ เป็นกรรมการคัดเลือก ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน และ 2-4 พฤษภาคม 2561 ผลการประกวด ดังนี้ ลำดับที่ 1 รางวัลชนะเลิศ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดศูนย์เรียนรู้การเกษตรท่ามะพลา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ลำดับที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลมะรุ่ย 19/3 หมู่ที่ 4 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ลำดับที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคนสร้างสุขวังมโนห์รา 168/2 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์มโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ร่วม(MOU) ส่งผักผลไม้ปลอดภัยเข้าโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรวันละ 1,000 กิโลกรัม
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายไพศาล สังข์มงคล ผอ.สสก.1ชัยนาท ร่วมพิธีลงนามบันทึกความตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี โดยมีวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์มโนรมย์(นายราชันย์ จันทร)ประธานวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ผลิตและจัดส่งผักและผลไม้ปลอดภัยตามมาตราฐานเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ รวมจำนวน 51 ชนิดประมาณวันละประมาณ1,000 กิโลกรัม ตามเมนูอาหารที่ทางโรงพยาบาลกำหนดลวงหน้าไว้ก่อน 2 เดือน

"รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่..) พ.ศ....
"รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่..) พ.ศ.... http://www.sceb.doae.go.th/Documents/SKC/Report210361.pdf

สสก.5 จัดประชุมคณะกรรมการประสานงิานวิสาหกิจชุมชน
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา โดยกลุ่มพัฒนาบุคลากรได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ครั้งที่1/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา โดยมีนายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 20 คน ได้แก่ ผู้อำนวยการกลุ่มของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการกลุ่มของศูนย์ปฏิบัติการฯ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ผลที่ได้จากการประชุม คือ แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/2556
วันที่ 27 สิงหาคม 2556 นี้ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/2556 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง อ. เมือง จ. ระยอง เพื่อติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของ 9 จังหวัดในภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 25561 2 >>


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 1,857,429 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย