หัวข้อคำถาม :  84. กรมส่งเสริมการเกษตรควรกำหนดแนวทางการตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดไว้ โดยให้ตั้งจากการศึกษานอกโรงเรียน สถาบันการศึกษาในพื้นที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นต้น
     ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 บัญญัติให้มีคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีอำนาจที่จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน หรือคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดได้ตามแต่ที่คณะกรรมการนั้น ๆ พิจารณาเห็นสมควร โดยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการนั้นเป็นอำนาจของคณะกรรมการที่จะพิจารณาเองว่ามีความจำเป็นและสมควรที่จะให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรที่มีฐานะเป็นเพียงสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจึงไม่อาจกำหนดแนวทางในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการใด หรือบุคคลใดให้กับจังหวัดต่าง ๆ ได้ 
     แต่อย่างไรก็ตามขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนได้ดำเนินการยกร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนไว้แล้ว 3 คณะเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อพิจารณาดังนี้ 
     1. คณะอนุกรรมการการเรียนรู้ การวิจัยและพัฒนา 
     2. คณะอนุกรรมการการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง
     3. คณะอนุกรรมการการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง