หัวข้อคำถาม :  73. กรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมและไม่ได้มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาร่วมประชุมแทน แล้วที่ประชุมได้มีมติเลือกให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมแทน กรรมการผู้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมจะเบิกจ่ายเบี้ยประชุมได้จำนวนเท่าใด
     กรรมการที่ได้รับการเลือกจากที่ประชุมให้ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น ย่อมมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเช่นเดียวกับประธานกรรมการ คือได้รับเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในสี่ของจำนวนที่กรรมการอื่นได้รับ ในอัตราไม่เกิน 1,250 บาท อนุโลมใช้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง