หัวข้อคำถาม :  71. กรณีที่ประธานกรรมการมาประชุมไม่ได้ แล้วมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาร่วมประชุมแทน ผู้ที่มาร่วมประชุมแทนนั้นจะเป็นประธานในที่ประชุมหรือไม่ และได้รับเบี้ยประชุมเท่าใด
     กรณีที่ประธานกรรมการมาประชุมไม่ได้ แล้วมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาร่วมประชุมแทนนั้น หากการมอบหมายได้ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรให้บุคคลนั้นมาร่วมประชุมแทน บุคคลผู้ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมแทนนั้น ย่อมถือเป็นประธานกรรมการในการประชุมคราวนั้นและมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเท่ากับที่ประธานกรรมการได้รับ ทั้งนี้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ 0409.6/ว.75 ลงวันที่ 29 เมษายน 2548 เรื่อง การเบิกเบี้ยประชุมกรรมการ
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง