หัวข้อคำถาม :  70. ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หากประธานกรรมการหรือกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จะมอบหมายให้บุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมแทนได้หรือไม่
หากกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้แยกพิจารณาเป็น 2 กรณี ดังนี้
     1. กรณีบุคคลที่เป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการโดยตำแหน่ง สามารถมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยทำหนังสือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ให้ถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมแทนนั้นมีฐานะและปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ดำรงตำแหน่งนั้น ๆ และให้นับเป็นองค์ประชุม มีสิทธิในการออกเสียง สิทธิในการรับเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้เช่นเดียวกับผู้มอบหมาย แต่หากไม่มีหนังสือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ที่มาร่วมประชุมแทนนั้นย่อมไม่ถือเป็นกรรมการ และไม่นับเป็นองค์ประชุม จึงไม่มีสิทธิในการออกเสียง และไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมหรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ตามหนังสือ กระทรวงการคลังที่ 0409.6/ว.75 ลงวันที่ 29 เมษายน 2548 เรื่อง การเบิกเบี้ยประชุมกรรมการ
     2. กรณีบุคคลที่เป็นกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้นั้นไม่สามารถมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาร่วมประชุมแทนได้ เนื่องจากกรรมการเหล่านี้เป็นกรรมการที่ผ่านกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะ ดังนั้น จึงถือว่าสิทธิการเป็นกรรมการดังกล่าวเป็นสิทธิเฉพาะตัว กรรมการผู้นั้นจึงไม่อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นมาร่วมประชุมแทนได้ ทั้งนี้โดยนัยหนังสือกระทรวงการคลังที่ 0409.6/ว.75 ลงวันที่ 29 เมษายน 2548 เรื่อง การเบิกเบี้ยประชุมกรรมการ  
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง