หัวข้อคำถาม :  68. ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด ผู้เข้าร่วมประชุมจะสามารถเบิกค่าเบี้ยประชุมได้จำนวนเท่าใด
การเบิกค่าเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอย่างอื่นในการฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ อนุกรรมการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 ประกอบพระราชกฤษฎีการเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547 และระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปัจจุบันนี้จะแบ่งออกเป็น 2 อัตรา ดังนี้ 
     1. ประธานกรรมการ มีสิทธิรับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งโดยได้รับเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในสี่ของอัตราเบี้ยประชุมกรรมการ คือได้รับในอัตราครั้งละไม่เกิน 1,250 บาท 
     2. กรรมการ มีสิทธิรับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ในอัตราครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท 
     3. ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน มีสิทธิรับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง 
ในอัตราครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง