หัวข้อคำถาม :  66. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน คณะกรรมการกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด จะพ้นจากตำแหน่งได้อีกในกรณีใดบ้าง
นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการดังกล่าวจะพ้นจากตำแหน่งได้เมื่อ 
     1. ตาย 
     2. ลาออก 
     3. การให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ โดยถ้าเป็นกรรมการใน 
          - คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ให้ออกโดยคณะรัฐมนตรี 
          - คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกรุงเทพมหานคร ให้ออกโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
          - คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด ให้ออกโดยผู้ว่าราชการ จังหวัด 
          - คณะกรรมการประสานนโยบายกองทุนเพื่อพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ให้ออกโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
     4. ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกโดยไม่รอการกำหนดโทษหรือรอการลงโทษ เว้นแต่ในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
     5. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 14 ในพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง