หัวข้อคำถาม :  60. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สามารถเป็นกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน กรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้หรือไม่ อย่างไร
     ได้ เนื่องจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีฐานะเป็นหัวหน้าราษฎรที่กรมการปกครองแต่งตั้งเพื่อให้มีหน้าที่ปกครองราษฎรและรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านหรือตำบลแล้วแต่กรณี โดยให้มีเงินเดือน แต่ทั้งนี้เงินเดือนดังกล่าวไม่ใช่เงินที่มาจากงบประมาณแผ่นดินหมวดเงินเดือน ดังนั้น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จึงไม่ถือว่าเป็นข้าราชการที่มีตำแหน่งหรือมีเงินเดือนประจำ หรือถือว่าเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นแต่อย่างใด ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง