หัวข้อคำถาม :  59. ข้าราชการบำนาญสามารถเป็นกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน กรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้หรือไม่ อย่างไร
     ได้ เนื่องจากข้าราชการที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนตามที่บัญญัติไว้ในระเบียบว่าด้วยการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด พ.ศ.2548 ข้อ 7หรือข้อ 18 หรือต้องห้ามเป็นกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 14(2) หรือมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 นั้น จะต้องปรากฏว่าข้าราชการผู้นั้นยังมีฐานะเป็นข้าราชการที่มีตำแหน่งหรือมีเงินเดือนประจำ แต่สำหรับข้าราชการบำนาญนั้น พ้นจากการเป็นข้าราชการ และพ้นจากตำแหน่งที่ดำรงอยู่แล้ว ส่วนเงินบำนาญที่ทางราชการจ่ายให้กับข้าราชการบำนาญนั้น ไม่ถือว่าเป็นเงินเดือน เพราะเงินบำนาญนั้นเป็นเงินตอบแทนความชอบให้แก่ผู้ที่ได้รับราชการมาตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 จึงไม่ใช่เงินเดือนที่ได้รับตามพระราชบัญญัติเงินเดือนเงินและประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538 ดังนั้นข้าราชการบำนาญจึงไม่ถือว่าลักษณะต้องห้ามแต่อย่างใด
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง