หัวข้อคำถาม :  54. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
ผู้ทรงคุณวุฒิ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
     1. มีสัญชาติไทย
     2. ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ 
     3. ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น 
     4. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออกหรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
     5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการ ที่ปรึกษา หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 
     6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
     7. ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
     8. ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกโดยไม่รอการกำหนดโทษหรือรอการลงโทษ เว้นแต่ในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง