หัวข้อคำถาม :  51. คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในระดับจังหวัดประกอบด้วยใครบ้าง
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด มีดังนี้  
     1 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย  
          - ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ผู้ว่าราชการ  กรุงเทพมหานครมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ  
          - กรรมการประกอบด้วย ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน ผู้แทนกรมส่งเสริมการส่งออก ผู้แทนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมสรรพากร ผู้แทนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้แทนธนาคารออมสิน 
          - กรรมการจากผู้แทนวิสาหกิจชุมชน จำนวน 6 คน ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แต่งตั้งจากบุคคลที่ได้รับการสรรหาจากผู้ดำเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร  
           - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน โดยแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจ ด้านการเงิน ด้านการค้าและอุตสาหกรรม ด้านละ 1 คน  
          - เกษตรจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ 
     2 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด (อื่น ๆ) ประกอบด้วย  
          - ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นประธานกรรมการ
          - กรรมการประกอบด้วย ปลัดจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พัฒนาการจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทนกรมสรรพากรที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัด ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้แทนธนาคารออมสินที่มีสาขาตั้งอยู่ในจังหวัด  
          - กรรมการจากผู้แทนวิสาหกิจชุมชน จำนวน 6 คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากบุคคลที่ได้รับการสรรหาจากผู้ดำเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด  
          - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน โดยแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจ ด้านการเงิน ด้านการค้าและอุตสาหกรรม ด้านละ1 คน  
          - เกษตรจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง