หัวข้อคำถาม :  49. คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนประกอบด้วยใครบ้าง
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย 
     - นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน กรรมการ 
     - กรรมการจากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 13 คน ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อธิบดีกรมสรรพากร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และผู้อำนวยการธนาคารออมสิน  
     - กรรมการจากผู้แทนวิสาหกิจชุมชน จำนวน 10 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ดำเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด  
     - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน โดยแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ด้านการบริหารธุรกิจ ด้านการเงิน ด้านการค้าและอุตสาหกรรม ด้านละ 1 คน  
     - อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นกรรมการและเลขานุการ  
     - ให้อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรแต่งตั้งผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร 1 คน และให้อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนแต่งตั้งผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชนอีก 1 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง