หัวข้อคำถาม :  48. กรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนที่มาจากผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่ข้าราชการ มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ในอัตราเท่าใด
     กรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนที่มาจากผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่ข้าราชการ มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้เท่ากับตำแหน่งข้าราชการพลเรือน ระดับ 8 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. 0409.7/22431 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2548
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง