หัวข้อคำถาม :  42. ผู้แทนผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนที่จะเป็นกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
ผู้แทนผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนที่จะเป็นกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้  
     1. มีสัญชาติไทย 
     2. ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ  
     3. ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือส่วนราชการท้องถิ่น   
     4. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่าทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ  
     5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการที่ปรึกษา หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง  
     6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
     7. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเหมือนคนไร้ความสามารถ  
     8. ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก โดยไม่รอการกำหนดโทษหรือรอการลงโทษ เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
     9. เป็นผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนภายในจังหวัดที่สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตนั้นรับผิดชอบ
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง