หัวข้อคำถาม :  41. แนวทางการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดในคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนจังหวัด มีวิธีการดำเนินการอย่างไร
การสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด ให้ดำเนินการดังนี้ 
     (1) ผู้ว่าราชการกรุงเทพ / จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน โดยคณะกรรมการสรรหา จะประกอบด้วย 
          - ผู้แทนจากส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จำนวน 3 คน
          - ผู้แทนจากผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเกษตรจังหวัดเป็นผู้เสนอรายชื่อ จำนวน 6 คน
          - เกษตรจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ 
     (2) เกษตรจังหวัดประกาศรับสมัครผู้แทนผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนจากทุกเขตภายในกรุงเทพมหานคร/อำเภอภายในจังหวัด 
     (3) ผู้สมัครส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานไปยังสำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรจังหวัดรวบรวมส่งคณะกรรมการสรรหาของจังหวัด 
     (4) คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ส่งใบสมัครและมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดเพื่อเป็นกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน จำนวน 6 คน 
     (5) เกษตรจังหวัดเสนอรายชื่อกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
     (6) ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด โดยประกาศรายชื่อ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา     
  
 
ปิดหน้าต่าง