เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1.  พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 มีที่มาอย่างไร
2. เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 เป็นอย่างไร
3. สาระสำคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 มีอะไรบ้าง
4. ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548
5. กรมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ของกรมฯ อย่างไรบ้างใน การจะทำงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
6. การที่จะให้วิสาหกิจชุมชนเกิดความเข้มแข็ง กรมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียมพร้อม ของคนในชุมชนอย่างไร
7. เนื่องจากมีหลายหน่วยงานทั้งของภาครัฐ สถาบันการเงิน มูลนิธิ ที่ทำงานส่งเสริม การประกอบการของชุมชน ดังนั้น จะเกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อนกันหรือไม่ อย่างไร
8. กรมส่งเสริมการเกษตรได้วางแนวทางในการที่จะทำงานประสานร่วมกับหน่วยงาน อื่นๆ ไว้อย่างไร
9. หากวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วต้องการกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อนำมาลงทุน จะสามารถกู้ได้จากที่ใดบ้าง และจะได้รับสิทธิประโยชน์ใดเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร
10. หากมีวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการจดทะเบียน และต้องการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการฯ จะสามารถให้การสนับสนุนแก่ทุกวิสาหกิจชุมชนตามความต้องการได้หรือไม่ และมีการจัดลำดับการให้การสนับสนุนอย่างไร
11. วิสาหกิจชุมชนที่จะมาจดทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรจะต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์อย่างไร
12. เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่จะมาจดทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรจะต้องมี คุณสมบัติอย่างไร
13. วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนต้องการยื่นจดทะเบียน สามารถขอรับบริการได้ที่ใดบ้าง
14. หลักฐานที่จะต้องใช้ประกอบการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนมีอะไรบ้าง
15. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจะเริ่มดำเนินการได้เมื่อไหร่
16. ผู้ที่มีอายุตั้งแต่เท่าใดจึงจะสามารถเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้
17. บุคคลหนึ่งสามารถเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้มากกว่าหนึ่งวิสาหกิจชุมชนใช่หรือไม่
18. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจะต้องมีสมาชิกเป็นผู้หญิงเท่านั้น แต่สามารถมีที่ปรึกษากลุ่มเป็นผู้ชายได้ ถ้าหากกลุ่มแม่บ้านนี้ต้องมาจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน จะสามารถรับสมาชิกเป็นผู้ชายได้หรือไม่ อย่างไร
19. บุคคลล้มละลายสามารถเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้หรือไม่ อย่างไร
20. วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่มาจดทะเบียนจะได้รับประโยชน์อย่างไร
หน้า 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , >>
- สงวนลิขสิทธิ์ 2012 ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร -