เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   แบบฟอร์มเอกสาร
 
 
แบบคำขอจดทะเบียน(สวช.01)
แบบคำร้องคัดค้านการจดทะเบียน(สวช.02)
แบบคำขอดำเนินกิจการต่อ (สวช.03)
แบบคำร้องขอเพิกถอน หรือ ยกเลิกทะเบียน (สวช.04)
แบบคำร้องขอปรับปรุงทะเบียน(สวช.05)
แบบคำอุทรณ์คัดค้านการไม่รับจดทะเบียน หรือ เพิกถอนทะเบียน (สวช.06)
แบบคำร้องทั่วไป(สวช.07)
แบบสินค้า01
แบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของวิสาหกิจชุมชน
คำชี้แจงประกอบประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เรื่อง การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
- สงวนลิขสิทธิ์ 2012 ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร -