เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ผู้ประสานงานส่วนกลาง
กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน


กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน โทรศัพท์/โทรสาร 0-2940-6172 E-mail : sceb40@doae.go.th
1. นางสาวสรัญญา เมืองแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
2. นายสิทธิชัย เจริญกิติศัพท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
3. นางสาวจริยา โลหะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
4. นางสาวโชติมาฎา สมใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

กลุ่มพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
โทรศัพท์ 0-2955-1581 E-mail : sceb30@doae.go.th
นายพยุห์  แก้วคูณ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ โทรศัพท์ : 0-2940-6071 E-mail : ict30@doae.go.th
นางสุวรรณี  ศิริรัตนภิญโญ  ผู้อำนวยการกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ


กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ : 0-2940-5739 E-mail : ict40@doae.go.th
นายสัมฤทธิ์  เทวะภูมิ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด
นายทิวา แซ่เตีย หัวหน้าทีมพัฒนา
โทรศัพท์ : 0-2683-3061 โทรสาร : 0-2683-3039,0-2683-3099 E-mail : tiwa@bizpotential.com

- สงวนลิขสิทธิ์ 2012 ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร -