เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
 
 
 
 
 

 
 
 
 
รายงานการจดทะเบียน
FlowChartขั้นตอนจด-เพิกถอนทะเบียน (ปรับปรุง 15 พ.ย.49)
รายงานแสดงสถิติเปรียบเทียบจำนวนและสมาชิก(แบบ 13)
สรุปจำแนกตามลักษณะการประกอบการ(แบบ 14-17)
รายงานจำนวนและสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายฯ จำแนกตามพื้นที่
รายงานสรุปจำนวนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายฯ จำแนกตามประเภทกิจการ
รายงานสรุปประเภทกิจการของวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายฯ จำแนกตามพื้นที่
รายงานสรุปประเภทกิจการของวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายฯ ที่ผลิตสินค้าและบริการ
กราฟ
จำนวนวิสาหกิจชุมชน จำแนกตามพื้นที่
จำนวนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จำแนกตามพื้นที่
จำนวนสมาชิกวิสาหกิจชุมชน จำแนกตามพื้นที่
จำนวนสมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จำแนกตามพื้นที่
จำนวนวิสาหกิจชุมชน จำแนกตามกลุ่มการผลิตสินค้า(แผนภูมิวงกลม)
จำนวนวิสาหกิจชุมชน จำแนกตามกลุ่มการผลิตสินค้า(แผนภูมิแท่ง)
จำนวนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จำแนกตามกลุ่มการผลิตสินค้า(แผนภูมิวงกลม)
จำนวนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จำแนกตามกลุ่มการผลิตสินค้า(แผนภูมิแท่ง)
จำนวนวิสาหกิจชุมชน จำแนกตามกลุ่มการให้บริการ(แผนภูมิวงกลม)
จำนวนวิสาหกิจชุมชน จำแนกตามกลุ่มการให้บริการ(แผนภูมิแท่ง)
จำนวนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จำแนกตามกลุ่มการให้บริการ(แผนภูมิวงกลม)
จำนวนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จำแนกตามกลุ่มการให้บริการ(แผนภูมิแท่ง)
แผนที่
รายงานแผนที่แสดงข้อมูลสำคัญของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน(รายจังหวัด)

 

- สงวนลิขสิทธิ์ 2012 ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร -