ชื่อ : วิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปเพื่อการส่งออก
รหัสทะเบียน : 1-10-03-06/1-0016
ที่อยู่ : เลขที่ 88/10 หมู่ที่ 6 ถนน แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตเขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
ผู้มีอำนาจทำการแทน : 1. นางไพเราะ ภู่สำลี
2. นายเมธา จันทร์หอม
   
- อยู่ระหว่างการสร้าง Web Content -

- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,683,697 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย