สินค้าบริการ (E-Catalog)

ค้นพบทั้งหมด 11 รายการ

รูปภาพ รายละเอียด
ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรออมทรัพย์บ้านตาเซะ
กลุ่มกิจการ
การให้บริการ
ประเภทกิจการ
ออมทรัพย์ชุมชน
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
รับฝากและกู้ยืมเงินในกลุ่มสมาชิก

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน สถาบันการเงินชุมชนหนองพันจันทร์
กลุ่มกิจการ
การให้บริการ
ประเภทกิจการ
ออมทรัพย์ชุมชน
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
รับฝากเงิน ถอนเงิน ให้สินเชื่อ

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กลุ่มกิจการ
การให้บริการ
ประเภทกิจการ
ออมทรัพย์ชุมชน
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ออมทรัพย์

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มกองทุนเพื่อการเกษตรตำบลบ้านพระ
กลุ่มกิจการ
การให้บริการ
ประเภทกิจการ
ออมทรัพย์ชุมชน
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ออมเงินและแปรรูปผลไม้,ไม้ดอกไม้ประดับ

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กล่มออมทรัพย์สามัคคียั่งยืน
กลุ่มกิจการ
การให้บริการ
ประเภทกิจการ
ออมทรัพย์ชุมชน
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
เงินออม1 2 3 >>


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 3,167,869 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย