สินค้าบริการ (E-Catalog)

ค้นพบทั้งหมด 185 รายการ

รูปภาพ รายละเอียด
ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน การเกษตรตำบลบางสวรรค์
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
การผลิตปัจจัยการผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
การจำหน่ายปุ๋ยผสม,ปุ๋ยเคมี,สารเคมีกำจัดวัชพืช

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน ปุ๋ยอินทรีย์ดอนตาสน
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
การผลิตปัจจัยการผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ปุ๋ยอินทรีย์

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดหอมแจ้ซ้อน
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
การผลิตปัจจัยการผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
ดอกเห็ดหอม

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชและพืชเศรษฐกิจตำบลสระขวัญ
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
การผลิตปัจจัยการผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
เมล็ดพันธุ์พืชเศรษฐกิจต่างๆ

ชื่อ
วิสาหกิจชุมชน เกษตรอินทรีย์สำนักท้อน
กลุ่มกิจการ
การผลิตสินค้า
ประเภทกิจการ
การผลิตปัจจัยการผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ
การผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>


- สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร -

จำนวนคนเข้าใช้งาน 2,302,730 ราย ผู้ใช้งานอยู่ขณะนี้ 0 ราย