เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
  
 
  เรื่อง การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ปี 2559 (ในช่วงกำหนดเวลา วันที่ 1-30 มกราคม ของทุกปี) [อ่านรายละเอียด]
 
  นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ [อ่านรายละเอียด]
 
  เขต ๒ หนุนจัดมหกรรมสินค้าวิสาหกิจชุมชนเตรียมพร้อมรับตลาดอาเซียน [อ่านรายละเอียด]
 
  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/2556 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2556 นี้ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง อ. เมือง จ. ระยอง [อ่านรายละเอียด]
 
  ถ่านดูดกลิ่น [อ่านรายละเอียด]
 
  ภาคใต้มีศูนย์แสดงสินค้าวิสาหกิจชุมชนระดับเขต เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนขององค์กรเกษตรกร กลุ่มผู้ผลิต และสถาบันเกษตรกรจาก 14 จังหวัดภาคใต้ และเป็นสื่อกลางในการติดต่อซื้อขายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน [อ่านรายละเอียด]
 
  ชีอีโอจังหวัดพะเยาให้ความสำคัญกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพะเยา [อ่านรายละเอียด]
 
 
 
  วสช.ออมทรัพย์บ้านศรีทอง สุราษฎร์ธานี พร้อมต้อนรับกรรมการตัดสิน [อ่านรายละเอียด]