เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  ขอให้นายทะเบียน(เกษตรอำเภอ)ทุกท่าน ทำการออกหนังสือแจ้งเตือนการขอดำเนินกิจการต่อ(ท.ว.ช.4) โดยด่วน [อ่านรายละเอียด]
 
  นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ [อ่านรายละเอียด]
 
  เขต ๒ หนุนจัดมหกรรมสินค้าวิสาหกิจชุมชนเตรียมพร้อมรับตลาดอาเซียน [อ่านรายละเอียด]
 
  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/2556 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2556 นี้ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง อ. เมือง จ. ระยอง [อ่านรายละเอียด]
 
  ถ่านดูดกลิ่น [อ่านรายละเอียด]
 
  ภาคใต้มีศูนย์แสดงสินค้าวิสาหกิจชุมชนระดับเขต เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนขององค์กรเกษตรกร กลุ่มผู้ผลิต และสถาบันเกษตรกรจาก 14 จังหวัดภาคใต้ และเป็นสื่อกลางในการติดต่อซื้อขายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน [อ่านรายละเอียด]
 
  ชีอีโอจังหวัดพะเยาให้ความสำคัญกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพะเยา [อ่านรายละเอียด]
 
  [อ่านรายละเอียด]
 
  [อ่านรายละเอียด]
 
  [อ่านรายละเอียด]