เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
  
 
  ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน(ปรับปรุงใหม่)ได้เปิดใช้งานแล้ว (ทำให้รหัสทะเบียนฯตัวแรก ของวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายฯ ที่จดทะเบียนใหม่ ทั้งนี้ เป็นตามการแบ่งส่วนราชการเป็น 9 เขต) [อ่านรายละเอียด]
 
  นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ [อ่านรายละเอียด]
 
  เขต ๒ หนุนจัดมหกรรมสินค้าวิสาหกิจชุมชนเตรียมพร้อมรับตลาดอาเซียน [อ่านรายละเอียด]
 
  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/2556 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2556 นี้ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง อ. เมือง จ. ระยอง [อ่านรายละเอียด]
 
  ถ่านดูดกลิ่น [อ่านรายละเอียด]
 
  ภาคใต้มีศูนย์แสดงสินค้าวิสาหกิจชุมชนระดับเขต เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนขององค์กรเกษตรกร กลุ่มผู้ผลิต และสถาบันเกษตรกรจาก 14 จังหวัดภาคใต้ และเป็นสื่อกลางในการติดต่อซื้อขายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน [อ่านรายละเอียด]
 
  ชีอีโอจังหวัดพะเยาให้ความสำคัญกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพะเยา [อ่านรายละเอียด]